Kosten 2013 voor de neerlegging van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank

Hele grote VZW's moeten elk jaar hun jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België, samen met een stuk met naam en voornaam van de bestuurders en de commissarissen en met het verslag van de commissarissen.  


Grote VZW's dienen hun jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België, samen met een stuk met naam en voornaam van de bestuurders.  


Aan de openbaarmaking van deze neergelegde documenten zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen met ingang van 1 januari 2013:


- 63,10 euro wanneer de documenten langs elektronische weg in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd.  

- 114,70 euro wanneer de documenten langs elektronische weg in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd.  

- 120,40 euro wanneer de documenten op papier worden neergelegd.  

- 63,10 euro voor een verbetering van de vergissing van de stukken.

  
Op deze bedragen moet 21% BTW betaald worden en een vast bedrag van 2,23 euro voor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. De totale kosten bedragen aldus:

  
- 78,58 euro wanneer de documenten langs elektronische weg in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd.

 - 141,02 euro wanneer de documenten langs elektronische weg in de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd.

 - 147,91 euro wanneer de documenten op papier worden neergelegd.

  - 76,35 euro voor een verbetering van de vergissing van de stukken (in dat geval dient geen extra 2,23 euro betaald te worden).

  
De betaling kan als volgt worden verricht:

  
- met Bancontact/Mister Cash-kaart of in contanten, als de jaarrekening aan de loketten van de Balanscentrale wordt aangeboden. Het is niet mogelijk om aan de loketten te betalen met een krediet- of protonkaart.

 - met een gewaarborgde cheque (op naam van de Nationale Bank), die bij elke neergelegde jaarrekening wordt gevoegd.

  
Indien de jaarrekening via internet (dus in de vorm van een gestructureerd databestand of PDF-bestand) wordt neergelegd, gebeurt de betaling:

 
- online met kredietkaart (Visa of Mastercard)

- met een overschrijving.

  
De zopas beschreven regeling geldt niet voor kleine VZW's, die een kosteloze neerlegging van de jaarrekening moeten doen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waaronder hun vereniging ressorteert.

  
Zolang een VZW niet voldoet aan minstens twee van de volgende drie voorwaarden, is zij een kleine VZW:  
 
1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers zoals door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van dit besluit, die zijn ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.

  
2° in totaal 312.500 euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

  
3° een balanstotaal van 1.249.500 euro.