Aangiftes rechtspersonenbelasting AJ 2013 vallen in de bus

De vzw's ontvangen eerstdaags hun aangifte in de RPB, of hebben deze recent ontvangen. Ten opzichte van vorig aanslagjaar zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen, die wij voor u toelichten.

 

Bij de aangifte moet de jaarrekening toegevoegd worden, indien uw vzw niet verplicht is deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Vzw's moeten tevens de correcte stukken ter beoordeling van het toepasselijke belastingstelsel neerleggen, indien dit niet uitdrukkelijk blijkt uit de jaarrekening. Vzw's die hun jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België, moeten hun jaarrekening niet toevoegen aan de aangifte. Dit blijkt uit het vak ‘diverse bescheiden en opgaven'.

 

Wij raden echter zoals steeds alle vzw's aan om bij het formulier de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen te voegen of (indien gewerkt wordt in een systeem van volledige boekhouding) de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werd. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) mee te sturen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

 

Belastbare inkomsten (zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, ...) moeten in de respectievelijke vakken op de aangifte vermeld worden (zie hiervoor de toelichting bij de aangifte).

 

U zal merken dat de aangifte inhoudelijk is gewijzigd:

 

 -     Er werd een nieuw VAK - AUTOKOSTEN TEN BELOPE VAN EEN GEDEELTE VAN HET VOORDEEL VAN ALLE AARD toegevoegd.

 

Nieuw dit aanslagjaar is inderdaad dat een vzw die één of meerdere wagens aan personeelsleden of bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor (eveneens) privé gebruik, zal belast worden op 17% van het belastbare voordeel van alle aard, en dit aan het tarief van 33%. Dit geldt voor de bedrijfswagens die sinds 1/1/2012 ter beschikking werden gesteld.

 

 -       We vinden tevens terug VAK - AFZONDERLIJKE AANSLAG OP DE VOORZIENINGEN GEVORMD IN UITVOERING VAN AANVULLENDE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGINGEN

 

Het kan voorvallen dat een vzw intern individuele aanvullende pensioenvoorzieningen voor werknemers aanlegt. Deze praktijk werd door de huidige regering verboden. Het is nu verplicht hiervoor een beroep te doen op een extern verzekeraar of pensioenfonds, waarbij een premietaks van 4,4% verschuldigd is. Wie dergelijke interne voorzieningen had, kon deze behouden, maar diende deze te bevriezen op het niveau van het laatst afgesloten boekjaar vóór 1/1/2012. Men kan ze dus niet meer aanvullen. Op het bedrag van deze bestaande voorziening moet nu een éénmalige heffing van 1,75% in de rechtspersonenbelasting betaald worden. Die wordt ingekohierd samen met de aanslag in de rechtspersonenbelasting voor aanslagjaar 2013. De heffing kan ook gespreid worden over drie jaar en bedraagt dan 0,6% per jaar.  

 

Verder blijft het volgende behouden.

 

Indien bovenaan links op de eerste bladzijde van de aangifte het bankrekeningnummer niet vermeld is of het bankrekeningnummer klopt niet meer, dan moet op het eerste blad in het vak ‘bankinformatie' de BIC-code en het IBAN-rekeningnummer vermeld worden. Deze zijn te vinden op uw rekeninguittreksels of kunnen bij uw bank opgevraagd worden. In het vak ‘contactpersoon' moeten de gegevens van de contactpersoon van de vzw ingevuld worden.

 

Op het laatste blad moet het aantal bijlagen die u toevoegt bij de aangifte vermeld worden en  moet de aangifte gedag- en gehandtekend worden.

 

Dit jaar moet de indiening op papier in principe gebeuren tegen 21/08/2013. Controleer dit goed, de datum voor indiening staat vermeld op de eerste bladzijde rechts bovenaan. Wie elektronisch indient, via het systeem BIZTAX, heeft tijd tot 1/10/2013.

 

Elektronische indiening kan via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt. Om de aangifte elektronisch te kunnen indienen, moet u beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of kunt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart.

 

Controleer ook goed of het wel degelijk gaat over een aangifte in de rechtspersonenbelasting. Gaat het echter over een aangifte in de vennootschapsbelasting, dan neemt u best onmiddellijk contact op met onze diensten.

 

Bij vragen omtrent de aangifte, aarzel dan niet om ons te contacteren.