Geen fiscale fiches voor vrijwilligers!

 

 

Via ons tijdschrift vzw-review (nr. 155 – maart/april 2013) brachten wij u reeds op de hoogte van het feit dat de fiscus aan vzw’s die werkelijk gedane kosten terugbetalen aan hun vrijwilligers en daarbij de grenzen van de forfaitaire onkosten vergoeding overschrijden, oplegt om deze terugbetalingen te vermelden op een fiscale fiche 281.10 onder de noemer ‘eigen kosten van de werkgever’.

 

VSDC vzw was hiermee niet akkoord en liet hierover een parlementaire vraag stellen via volksvertegenwoordiger Mevr. Bercy Slegers. Vandaag bereikte ons het goede nieuws onder de vorm van een duidelijk antwoord op de gestelde parlementaire vraag.

 

De minister van Financiën heeft geantwoord dat er geen sprake kan zijn van ‘eigen kosten van de werkgever’ voor vrijwilligers en dat de fiscus niet kan opleggen dat er een fiche 281.10 moet opgemaakt worden voor vrijwilligers aan wie werkelijk gedane kosten worden terugbetaald die eigen zijn aan de organisatie.

 

De minister merkt terecht op dat indien het bewijs niet kan geleverd worden dat de terugbetaalde bedragen aan de vrijwilligers bestemd zijn tot het dekken van eigen kosten van de organisatie of het bewijs ontbreekt dat zij daadwerkelijk aan dergelijke kosten zijn besteed, het gaat over vermomde belastbare bezoldigingen waarvoor wel een fiche 281.10 moet worden uitgereikt.

 

Bron : parlementaire vraag nr. 522 van mevrouw Bercy Slegers van 18 juli 2013 aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken.