Wetsvoorstel wijziging vzw-wet

 

Op 3 april 2014 werd in de Senaatscommissie Justitie een wetsvoorstel tot wijziging van de vzw-wet aangenomen. Het wetsvoorstel bevat volgende punten :

 

* De bevoegdheid om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen wordt verschoven van de algemene vergadering naar de raad van bestuur.

 

* Op de algemene vergadering die moet gehouden worden binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar moet naast de rekeningen en de begroting ook een activiteitenverslag worden voorgelegd.

 

* Hele grote vzw's (art. 17, § 5) moeten twee algemene vergaderingen houden : één voor het goedkeuren van de rekeningen binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar en één voor het goedkeuren van de begroting op het einde van het boekjaar.

 

VSDC vzw heeft toch een aantal bedenkingen bij dit wetsvoorstel :

 

* De wijziging van art. 4 van de vzw-wet ontneemt de bevoegdheid van de algemene vergadering om het adres van de zetel te wijzigen; de wijziging van art. 8 stelt echter dat de raad van bestuur bevoegd is om de zetel te wijzigen binnen eenzelfde gewest.

 

* Het is niet duidelijk wat het 'activiteitenverslag' inhoudt. In de toelichting is sprake van 'gedetailleerde informatie die moeilijk in een rekeningstelsel weer te geven valt : bijvoorbeeld de kwaliteit van het geleverde werk, de betrokkenheid van de werknemers of de naam van de begunstigden van de activiteiten van de vzw'.

 

* De wijziging van art. 5 is tegenstrijdig met art. 17, § 1 van de vzw-wet waarin nog altijd sprake is van een algemene vergadering (o.a. voor het goedkeuren van de begroting) binnen de zes maand na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

De geplande wetswijziging zal in ieder geval zorgen voor een bijkomende administratieve last, wijzigingen aan de statuten en onduidelijkheid voor alle vzw's.

 

Als belangengroepering voor vzw's pleit VSDC vzw voor een vermindering van de administratieve last voor vzw's. VSDC vzw zal de nodige stappen ondernemen om te proberen deze wetswijziging tegen te houden of tot een minimum te beperken. DIT WETSVOORSTEL WERD NIET BEHANDELD OP DE LAATSTE KAMERCOMMISSIE JUSTITIE EN WORDT BIJGEVOLG VERSCHOVEN NAAR DE VOLGENDE LEGISLATUUR. DIT GEEFT VSDC VZW MEER RUIMTE OM TE ONDERHANDELEN OVER DIT WETSVOORSTEL!

 

 

Hieronder vindt u de tekst van het wetsvoorstel.

 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor VZW's
Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

 

Art. 2

Artikel 4, 1º, van dezelfde wet, vervangen door de wet van 2 mei 2002, wordt aangevuld met de woorden : « met uitzondering van de aanduiding van de maatschappelijke zetel; ».

 

Art. 3

Artikel 5 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2002 en gewijzigd bij de wet van 24 juni 2013, wordt aangevuld met een lid luidende :

« De algemene vergadering van VZW's die behoren tot het toepassingsgebied van artikel 17, § 5, komt minstens tweemaal samen : bij de goedkeuring van de rekening binnen de zes maanden na het sluiten van het boekjaar en op het einde van het boekjaar bij de goedkeuring van de begroting. »

 

Art. 4

In artikel 8, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2002, wordt de volzin « Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. » vervangen door de volzin « Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve een adreswijziging van de maatschappelijke zetel binnen eenzelfde gewest, waarover de raad van bestuur kan beslissen. ».

 

Art. 5

In artikel 17 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 mei 2002 en voor het laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, wordt § 1 vervangen als volgt :

« § 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig dit artikel, de begroting van het volgende boekjaar, alsook een activiteitenverslag van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. »

 

Art. 6

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015.