Versoepeling geregistreerd kassasysteem

 

BTW-plichtige vzw’s die regelmatig restaurant- en/of cateringdiensten verstrekken zijn sedert 1/1/2015 verplicht tot het uitreiken van een ticket via een geregistreerd kassasysteem. U bent een regelmatige maaltijdverstrekker als de omzet van uw restaurant- en cateringdiensten 10 % of meer bedraagt van de totale omzet van uw horeca-activiteiten. In ons tijdschrift vzw-review nr. 164 van januari 2015 vindt u de volledige uitleg betreffende het geregistreerd kassasysteem.


Ook BTW-plichtige vzw’s die slechts occasioneel een barbecue, mosselfestijn of ander eetfestijn organiseren kunnen de 10 % drempel bereiken waardoor ze in principe ook zouden verplicht zijn het geregistreerd kassasysteem in te voeren. Het is echter niet de bedoeling van de fiscus om vzw’s die, naast het jaarlijks eetfestijn, slechts heel weinig horeca-activiteiten hebben met deze verplichting te belasten. De administratie heeft in zijn beslissing nr. E.T. 127.736 van 16/02/2015 de voorwaarden bepaald waaraan voldaan moet zijn om te ontsnappen aan het verplicht gebruik van een geregistreerd kassasysteem :

  • de restaurant- en cateringdiensten beperken zich tot 5 kalenderdagen per jaar;

  • de vzw oefent geen andere activiteiten in de horeca of voeding uit;

  • de omzet uit de voor het verbruik ter plaatste verstrekte maaltijden, met uitsluiting van de daarbij horende dranken, bedraagt niet meer dan 15.000 euro per kalenderjaar.

Deze drie voorwaarden moeten tegelijkertijd voldaan zijn. Indien één van deze voorwaarden niet is voldaan, dan geldt de vrijstelling tot het invoeren van het geregistreerd kassasysteem niet meer. Een vzw die een kantine heeft en de 10 % drempel bereikt, zal dus niet van deze ontheffing kunnen genieten, zelfs als beperken de restaurant- en cateringdiensten zich tot max. 5 kalenderdagen (behalve indien er een BTW-vrijstelling art. 44 van toepassing is – zie verder).


Vzw’s die van deze ontheffing gebruik kunnen maken, moeten wel btw-bonnetjes uitreiken voor het verbruik ter plaatse van maaltijden (zoals bv. een croque monsieur) en de daarbij horende dranken. Dit geldt trouwens ook voor occasionele maaltijdverstrekkers die niet aan de 10% regel voldoen.

Vzw’s waarvan de omzet uit restaurant- en cateringdiensten vrijgesteld is op basis van art. 44 W.BTW moeten geen gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem, noch zijn zij verplicht om BTW-bonnetjes uit te reiken.


Dit is bv. het geval waarbij vzw’s voor de levering van goederen en diensten verricht in samenhang met werkzaamheden ter verkrijging van financiële steun kunnen genieten van de vrijstelling van art. 44, §2, 12° W. BTW. Over de toepassing van deze vrijstelling is er in de praktijk echter nog veel discussie bv. voor wat betreft gemengd BTW-plichtigen en de omvang van de omzet uit dergelijke activiteiten. In de hoop meer duidelijkheid te krijgen liet VSDC vzw hierover een parlementaire vraag stellen.