Neerlegging jaarrekening voor kleine vzw's bij Nationale Bank België dan toch verplicht?

Op 26 maart 2019 keurde de Commissie voor Handels- en Economisch Recht het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen’ goed.

Dit wetsvoorstel legt twee bijkomende verplichtingen op voor vzw’s :

1.     een veralgemeende neerleggingsplicht van de jaarrekening, ongeacht de grootte van de vzw, bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB)

2.     een verplichting tot het houden van een register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland (indien meer dan 3.000 Euro op jaarbasis).

Het is vooral de eerste verplichting die ons zorgen baart. In het verleden lag er al een dergelijk wetsvoorstel op tafel, maar VSDC vzw slaagde er toen in dit tegen te houden.

De verplichting tot neerlegging van de jaarrekening van alle vzw’s, ook de kleine, bij de NBB betekent opnieuw een extra administratieve last. Bovendien zal deze neerlegging ook de nodige kosten met zich meebrengen. De huidige verplichte neerlegging van de jaarrekening voor de kleine vzw’s op de ondernemingsrechtbank is gratis.

Er moet nog een Koninklijk Besluit uitgevaardigd worden om de nodige praktische richtlijnen te bepalen, waaronder de kostprijs. Momenteel is er sprake van 45 à 50 Euro.

De verplichting tot elektronische neerlegging bij de NBB zou ten laatste op 1/1/2021 van kracht worden.

VSDC vzw probeert deze bijkomende verplichting te voorkomen en pleit zelfs voor een volledige afschaffing van de neerlegging van de jaarrekening voor kleine vzw’s. De inkomsten en uitgaven van een kleine vzw zijn immers perfect controleerbaar via de verplichte elektronische aangifte in de rechtspersonenbelasting.

In tegenstelling tot wat de wetgever beweert houdt het neerleggen bij de NBB geen administratieve vereenvoudiging in voor vzw’s. Als argument wordt aangehaald dat de vzw’s hierdoor gespaard worden van de fysieke verplaatsing naar de griffie. Blijkbaar is men er niet van op de hoogte dat de meeste vzw’s de jaarrekening gewoon per post opsturen naar de griffie.

Deze maatregel lijkt alleen een vereenvoudiging mee te brengen voor de griffies, maar zeker niet voor de vzw’s. In tegendeel, deze maatregel brengt voor vzw’s naast de extra administratie ook nog eens extra kosten met zich mee!