Corona: overzicht steunmaatregelen voor vzw's

Verschillende overheden en instanties voorzien in steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Ook (sommige) vzw’s kunnen een beroep doen op deze steunmaatregelen. Wij geven u een beknopt overzicht van de mogelijkheden. Voor meer info, kan u via de bijgeleverde link de betrokken instanties contacteren.

 

1. Hinderpremie

 

Verenigingen die een economische activiteit uitoefenen met een fysieke inrichting in Vlaanderen en die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie.

 

Belangrijk is dat de vzw minimaal 1 voltijds equivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst moet hebben.

Als uw vzw aan de voorwaarden voldoet, dan kan u aanspraak maken op een premie van 4000 euro. Voor elke bijkomende sluitingsdag na 5 april, is een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag voorzien (voorlopig tot en met 19 april). De aanvraag kan gedaan worden tot 19 mei.

 

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie

 

2. Compensatiepremie

 

Verenigingen met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, en tussen 14 maart en 30 april, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, minstens 60% omzetverlies lijden, maar niet moesten sluiten, kunnen een premie van 3.000 euro krijgen.

 

Belangrijk is dat de vzw minimaal 1 voltijds equivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst moet hebben. De compensatiepremie kan niet gecombineerd worden met de corona-hinderpremie. De aanvraag zal in principe kunnen gebeuren vanaf 1 mei.

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-compensatiepremie

 

3. Terugbetaling tickets inkomgelden - tegoedbon

 

Alle recreatieve evenementen werden door de coronacrisis uitgesteld of afgelast. Het gaat om concerten, sportwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen, musicals enzovoort.

 

Het geplande evenement gaat niet meer door, maar tickets werden verkocht en betaald.  Om de impact op de vzw’s van deze sectoren te beperken, maar ook om de belangen van de tickethouders te beschermen, heeft de minister van Economie maatregelen genomen. De verplichte terugbetaling van tickets wordt voor drie maanden opgeschort en het is mogelijk een tegoedbon af te leveren die gelijk is aan het betaalde bedrag (in plaats van een terugbetaling te doen).

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-annulering-van

 

4. Fiscale en financiële maatregelen

 

- Fiscale aftrek sportactiviteiten en kinderopvang – paasvakantie

 

Alle sportkampjes en vrijetijdsactiviteiten die normaal gezien doorgingen in de paasvakantie werden afgelast. Ouders die het inschrijfgeld van deze activiteiten voor de paasvakantie niet terugvragen, kunnen nog steeds rekenen op een belastingvermindering in de personenbelasting. Vzw’s die attesten inzake uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar kunnen uitschrijven, kunnen dus gerust de ouders aanspreken en hen hier op wijzen.

 

https://alexanderdecroo.be/belastingvoordeel-geldt-ook-voor-wie-inschrijvingsgeld-geannuleerde-kampen-in-paasvakantie-niet-terugkrijgt/

 

- Uitstel onroerende voorheffing

 

Dit uitstel geldt voor vzw’s die onroerende voorheffing moeten betalen. De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van mei 2020).

 

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

- Verkeersbelasting: verlenging betaaltermijn

 

Dit uitstel geldt voor vzw’s die verkeersbelasting betalen, omdat zij een motorvoertuig ingeschreven hebben op naam van de vzw.

 

Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd werden/worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).

 

Voor aanslagbiljetten die vóór die datum verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag uw vzw zelf vier maanden extra bijtellen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

 

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

- Uitstel registratiebelasting

 

Vzw’s die verwikkeld zijn in een procedure van aan- of verkoop van een onroerend goed, moeten na deze koop en het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), tijdig een authentieke akte laten registreren. Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen) wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

 

https://belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst

 

- Overbruggingsmaatregelen FOD Financiën

 

De FOD Financiën voorziet een aantal maatregelen om tijdelijk financiële moeilijkheden te overbruggen. Vzw’s, ongeacht hun activiteitensector, die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…), komen in aanmerking. Vzw’s die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen, komen niet in aanmerking.

 

Men kan een afbetalingsplan opstellen, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten bekomen en een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling, voor de volgende belastingen:

- bedrijfsvoorheffing

- btw

- rechtspersonenbelasting

 

Uiteraard enkel indien uw vzw deze belastingen moet betalen.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 Wat de indiening van de periodieke BTW-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020 betreft, wordt de termijn verlengd tot 5 juni 2020. Voor de betaling van de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020 krijgt u uitstel tot 20 juli 2020. De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting is verlengd tot 30 april. Inzake de bedrijfsvoorheffing voor de maand april wordt de betaaltermijn verlengd tot 15 juli 2020.

 

5. Maatregelen voor werkgevers en werknemers

 

- Uitstel RSZ-betalingen

 

Er werden maatregelen getroffen tot uitstel van betalingen aan de RSZ door werkgevers. Er geldt een automatisch uitstel voor ondernemingen (en dus ook vzw’s) die verplicht gesloten zijn omwille van de coronacrisis, een uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor vzw’s die zelf beslist hebben om volledig te sluiten en een uitstel na verklaring op eer voor vzw’s die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

 

https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

 

- Tijdelijke werkloosheid

 

Wanneer de werkgever de werknemer(s) tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat de overheid de activiteiten verboden heeft) of om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van bestellingen), kan uw werknemer een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. In geval van werkloosheid om economische redenen die het gevolg zijn van de coronacrisis, kan werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden. In dat geval is de procedure eenvoudiger.

 

Tot 30 juni 2020 wordt de uitkering opgetrokken tot 70% van het gemiddeld loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro bruto per maand). De uitkering bedraagt momenteel minimaal 55,59 en maximaal 74,17 euro per dag. Daar komt een supplement bij van 5,63 euro per dag in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en minimum 2 euro per dag in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werkgever-tijdelijke-werkloosheid-voor-uw-werknemers-aan

 

- Tussenkomst nutsvoorzieningen:

 

Worden uw werknemers door de corona-crisis 'tijdelijk werkloos'? Dan betaalt de Vlaamse overheid hen een eenmalige vergoeding inzake water- en energiekosten.

 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/corona-maatregelen-voor-waterfactuur-en-energiefactuur

 

- Aanmoedigingspremie:

 

De aanmoedigingspremie, die mensen aanmoedigt deeltijds te werken om ontslagen te vermijden, wordt tijdelijk uitgebreid naar ondernemingen (ook vzw’s) die hun productie, omzet of bestellingen als gevolg van de coronacrisis zien dalen met minstens 20%, en die beschikken over een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering. De premie bedraagt 68 à 172 euro bruto per werknemer per maand. De uitbreiding geldt alleen voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2020.

 

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector

 

- Bijkomende vergoeding door de werkgever:

 

U kan uw werknemers een vergoeding betalen om hun inkomensverlies als gevolg van de tijdelijke werkloosheid te compenseren. Die vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen, maar is wel een belastbaar voordeel.

 

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector

 

- Vergoeding thuiswerk:

 

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maximum 129,48 euro (geïndexeerd op 1 april 2020). Deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.

 

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus

 

- Uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal:

 

De uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020 komen niet in rekening voor het contingent van 475 uren per jaar. Deze maatregel is van toepassing op alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Hierdoor kan een vzw dus een student waarvan zijn contingent reeds opgebruikt is in het eerste kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het derde en vierde kwartaal, nog steeds voordelig tewerkstellen.

 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

 

6. Verzekeringen

 

Sommige verzekeringsdekkingen (bijvoorbeeld arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) voorzien om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen vzw’s, die hun activiteiten moeten stilleggen, voor alle verzekeringspremies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Wij raden vzw’s aan contact op te nemen met hun verzekeraar of makelaar.

 

7. Leningen, waarborgen en kredieten

 

Er werden regelingen uitgewerkt voor (onder andere) vzw’s die door de crisis betalingsproblemen krijgen om hun lening af te lossen of die nood hebben aan kredieten om de werking opnieuw te kunnen financieren.

 

Korte termijn: uitstel afbetaling leningen en garantieregeling

 

- Uitstel afbetaling lening:

 

Banken engageren zich om (vóór de crisis) levensvatbare vzw’s die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling van hun lening te geven uiterlijk tot 30 september 2020, zonder aanrekening van kosten.

 

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/vragen-en-antwoorden-steunmaatregelen-voor-ondernemingen

 

- Garantieregeling 12 maanden:

 

De federale overheid activeert een garantieregeling voor nieuwe overbruggingskredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare vzw’s. Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. Deze verliezen zullen door de financiële sector en de overheid gedragen worden. Op die manier kunnen financiële problemen op korte termijn opgevangen worden.

 

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/vragen-en-antwoorden-steunmaatregelen-voor-ondernemingen

 

Middellange termijn: PMV-waarborgregelingen en achtergestelde leningen

 

Waarborgregelingen?

 

Als ondernemende vzw zal u voor de financiering van uw organisatie doorgaans naar de bank stappen. Het kan gebeuren dat de bank uw vzw geen krediet  toekent, omdat de bank, ondanks dat ze misschien toch gelooft in uw dossier, vindt dat er een gebrek is aan zekerheden/waarborgen. In dat geval kan PMV u een oplossing bieden: door het verstrekken van een waarborg verlaagt het risico voor uw bank en verhoogt uw kredietwaardigheid zodat uw aangegaan krediet kan gedekt worden.

 

Door de coronacrisis worden de bestaande waarborgen uitgebreid.

 

- Gewone waarborgregeling en coronacrisis-waarborg:

 

Vzw’s die een economische activiteit uitoefenen (dat wil zeggen vzw’s die goederen of diensten op de markt aanbieden) kunnen beroep doen op de gewone waarborgregeling van PMV. Door de regeling krijgt de bank de mogelijkheid om tot 75 % van het krediet te laten waarborgen door de Vlaamse Overheid. Verschillende banken hebben hiervoor overeenkomsten gesloten met PMV. Een waarborg tot 1,5 miljoen euro is mogelijk.

 

Het is niet de bedoeling van de gewone waarborgregeling om de lening aan te wenden voor de terugbetaling van bestaande schulden. De waarborgregeling kan ook gebruikt worden voor een aantal vormen van overbruggingsfinanciering. U betaalt als vzw een premie bij het aangaan van deze regeling.

 

De gewone waarborgregeling wordt naar aanleiding van de coronacrisis, uitgebreid met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro.

 

Voor onder andere vzw’s die door de impact van het coronavirus reeds langer openstaande facturen niet kunnen betalen, wordt het nu gemakkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal. Door de coronavirus-waarborg kunnen zij ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is. De kost van de waarborg is ook de helft goedkoper dan bij het gewone waarborgfonds. Daarnaast wordt de coronavirus-waarborg uitgebreid met de mogelijkheid tot een 50% waarborg op korte termijn kredietlijnen, op voorwaarde dat deze gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

 

https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

https://www.pmv.eu/nl/financieringen-voor-ondernemers/waarborgen/waarborgen-tot-1-5-miljoen-euro/informatie-voor-ondernemers

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding

 

- Gigarantwaarborg:

 

Hogere waarborgen boven 1,5 miljoen euro kunnen tot 80 % van het onderliggende krediet dekken. Omwille van de corona-crisis, zal Gigarant een aangepaste corona-waarborg in de markt zetten, die meer flexibiliteit biedt.

 

https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/waarborg-coronacrisis-corona-uitbreiding

 

- Achtergestelde lening:

 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) zal achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar verschaffen. De termijn biedt voldoende tijd om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen. Een achtergestelde lening betekent dat PMV als laatste in het rijtje van schuldeisers gaat staan als je vzw het moeilijk zou krijgen.

 

De maatregel staat alleen open voor gezonde KMO’s met personeelsleden. Verenigingen die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten. Bovendien komen enkel vzw’s die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, in aanmerking.

 

De aanvraag om deze lening aan te vragen staat nog niet open. We kunnen op dit moment nog niet exact meedelen welke vzw’s in aanmerking zullen komen.

 

https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus

 

- Cultuurkrediet

 

Het cultuurkrediet is een initiatief van de Vlaamse overheid die hiermee wil investeren in cultuur. Zij heeft daarvoor een investeringsmaatschappij aangesteld, Hefboom, die het krediet zal faciliteren. De cultuurkredieten zijn er voor professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen krediet kunnen krijgen bij een bank. Dat kunnen vzw’s zijn. Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als reeds langer bestaande organisaties kunnen beroep doen op een cultuurkrediet.

 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/financiele-instrumenten/cultuurkrediet

 

8. Tot slot

 

Helaas zullen veel vzw’s, waarvan de werking enkel gedragen wordt door vrijwilligers, maar die toch bijvoorbeeld een kantine of verkoopruimte moeten sluiten, geen beroep kunnen doen op een rechtstreekse premie.

 

Een algemene steunmaatregel voor de kleine vzw is ons nog niet gekend. Uiteraard volgen wij dit op en polsen wij bij diverse instanties naar de mogelijkheden.

 

We stellen vast dat verschillende lokale overheden alvast de nodige steunmaatregelen uitwerken. Informeer dus zeker bij uw gemeente! Huurt u bijvoorbeeld een lokaal of winkelruimte van uw gemeente, informeer dan of een kwijtschelding van de huurprijs mogelijk is. Weet ook, voor bijvoorbeeld vzw’s met een horeca-service of verkoopruimte, dat deze verkopen mogelijk blijven, bijvoorbeeld via take-away-services of een webshop. Hou uiteraard rekening met de regels inzake social distancing.   

 

In afwachting van verdere initiatieven raden wij u aan om zo goed als mogelijk met deze crisis om te gaan en om na te gaan hoe en waar u in uw vereniging kosten kan besparen en kan snoeien in onnodige uitgaven.