Fiscale attesten: tolerantie rijksregisternummer

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen voorziet een vermindering in de personenbelasting bij een gift aan erkende vzw’s. Het gaat om giften in geld van ten minste 40 EUR aan organisaties die ofwel in het Wetboek van de inkomstenbelastingen zijn opgesomd (zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting; …) of die daartoe een erkenning hebben verkregen. De begiftigde vzw moet een attest afleveren, waarop een aantal gegevens moeten staan, zoals onder andere de naam, de voornaam en het adres van de schenker. De begiftigde vzw moet deze gegevens jaarlijks voor 1 maart bezorgen aan de fiscus via de fiche 281.71.

 

Eind 2023 werd de wetgeving gewijzigd: voor giften die een erkende vzw ontvangt vanaf 1 januari 2024 moet nu ook verplicht het rijksregisternummer van de schenker vermeld worden op de fiche 281.71. Het gaat dus om de fiches die moeten ingediend worden voor 1 maart 2025.

Met het oog op het verzamelen van deze gegevens wordt aan de erkende instanties, uitdrukkelijk toelating verleend om het rijksregisternummer van de natuurlijke personen te verzamelen en te verwerken en mee te delen aan de fiscus. De vzw’s verwerken de rijksregisternummers overeenkomstig de geldende privacywetgeving.  

De fiscus erkent dat het voor erkende vzw’s helemaal niet evident is om van alle schenkers, die in de loop van 2024 een gift doen, het rijksregisternummer te bekomen.

De fiscus voorziet dan ook tijdelijk in een administratieve tolerantie en deelt het volgende mee:

De vermelding van het nationaal nummer is een wettelijke verplichting (art. 323/3 § 3 WIB 92). Als erkende instelling die fiscale attesten opmaakt voor zijn schenkers, moet u hiervoor het nationale nummer van uw schenkers opvragen. U kiest zelf de manier waarop u dat doet.

Ondervindt u momenteel nog moeilijkheden om de nationale nummers van uw schenkers te bekomen? Voor giften ontvangen in 2024 (aan de administratie te bezorgen in 2025), mag u nog attesten afleveren zonder vermelding van de nationale nummers, en dit zonder impact op de belastingvermindering voor de schenkers. Ook als u de gegevens in 2025 via Belcotax-on-web naar de administratie verstuurt, zal het nationaal nummer nog geen verplicht veld zijn.

Opgelet: Het betreft hier een tijdelijke administratieve tolerantie. In de toekomst zal de vermelding van het nationaal nummer wél een absolute vereiste zijn. U doet er dus goed aan om al de nodige stappen te zetten om de nationale nummers bij uw schenkers op te vragen. Voor giften gedaan vanaf 2025 zal de tolerantie herbekeken worden. We raden de sector aan om alvast een echte inspanningsverbintenis aan te gaan en maatregelen te nemen om de nationale nummers te verkrijgen.