FAQ

Een vzw mag, in tegenstelling tot wat sommigen ook mogen verklaren, wel degelijk winst maken. 

De gerealiseerde winsten moeten compleet aan het doel, waarvoor de vereniging werd opgericht, besteed worden. De winst mag onder geen enkele voorwaarde uitgekeerd worden aan de leden, zelfs niet bij ontbinding.

Meer bepaald mag een vzw noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Als onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel wordt beschouwd, elke verrichting waardoor de activa van een vereniging of stichting dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij hetzij geen tegenprestatie ontvangt, hetzij een tegenprestatie die kennelijk te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie. Het verbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten om niet levert die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.