FAQ

 

Al naargelang de activiteiten die de vzw ontwikkelt, kan het zijn dat de vzw een BTW-nummer moet aanvragen. In principe moet hier worden verwezen naar de bepaling van art. 4 van het BTW-wetboek dat een BTW-plichtige als volgt definieert : "Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend."


Lezen wij dit artikel grondig, dan vallen volgende begrippen onmiddellijk op: 

  • eenieder: zowel fysische personen als rechtspersonen, dus ook de vzw 
  • geregeld: bij herhaling en doorlopend 
  • zelfstandig: als vzw, deze verenigingsvorm is een aparte juridische entiteit
  • met of zonder winstoogmerk: vanaf het ogenblik dat goederen en/of diensten verhandeld en/of verleend worden 
  • hoofdzakelijk of aanvullend: ook al is de economische bedrijvigheid aanvullend t.o.v. het statutaire doel 

Het is mogelijk dat de activiteiten van de vzw toch niet aan de BTW onderworpen zijn.


Deze vrijstellingen zijn terug te vinden in het BTW-wetboek onder art. 44. 


Aan de hand van de in de statuten omschreven doelstellingen is het niet altijd duidelijk of de vzw een BTW-nummer moet aanvragen. Het heeft ook geen enkele zin om in de statuten te schrijven: "Het doel van de vereniging is …. en hierdoor is zij niet aan de BTW-wetgeving onderworpen". 


Uiteindelijk moet er van uit gegaan worden dat voor normale verrichtingen en activiteiten in België in principe elke vzw een BTW-nummer nodig heeft, behalve wanneer die activiteiten vallen onder de vrijstellingen bepaald in art. 44 van het BTW-wetboek.