FAQ

Een vzw die winst realiseert, betaalt in principe geen belasting op zijn winst, tenzij de vzw een aanslag krijgt in de vennootschapsbelasting. Wel moet hij er over waken dat alle ontvangsten en uitgaven kunnen gestaafd worden door geldige documenten. Uitgaven die niet kunnen bewezen worden, worden door de belastingen mogelijks beboet aan maximum 309%. Dit betekent dat voor bv. een werkelijke uitgave van 24,79 Euro waarvoor geen geldig document kan worden voorgelegd, er een boete kan worden aangerekend van 76,60 Euro. Dit betekent dat het aangekochte goed uiteindelijk 101,39 Euro kost.

 

Het feit dat een vzw geen belastingen op de winst betaalt, houdt niet in dat een vzw geen belastbare inkomsten kan realiseren zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, … Een vzw die één of meerdere wagens aan personeelsleden of bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor (eveneens) privé gebruik, moet een bedrag gelijk aan 17% van het belastbare voordeel van alle aard aangeven.